قیمت اسکرچ

لیست قیمت هولوگرام عمومی
دسامبر 2, 2017
تبلیغات شما
دسامبر 7, 2017

قیمت اسکرچ

قیمتها بهار 1401 بروز رسانی گردید و تا بروز رسانی بعدی معتبر است

 حداقل خرید 1000 عدد میباشد


اسکرچ 6*14 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 6*14 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 120تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
114 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 102 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد96 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 90 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 84 تومان هر عدد30%

اسکرچ 7*16 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 7*16 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 130 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
123.5 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 110.5 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد104 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 97.5 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 91 تومان هر عدد30%

اسکرچ 7*5 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 7*25 میلیمتر

تعدادقیمت هر عددتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 150 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
142.5 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 127.5تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد120 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 112.5 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 105 تومان هر عدد30%

اسکرچ 9*30 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 9*30 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عددتومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد تومان هر عدد30%

اسکرچ 8*38میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 8*38 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 200 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
190 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 170 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد160 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 150 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 140 تومان هر عدد30%

اکرچ 8*40 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 8*40 میلیمتر

موجود نیست


اسکرچ 14*38 میل

لیبل اسکرچ ( رمز پوش ) سایز 14*38 میلیمتر

تعدادقیمت هر عدد با محاسبه تخفیفتخفیف
هزار تا 3هزار عدد 200 تومان هر عدد0%
3 تا 10هزار عدد
190 تومان هر عدد5%
10 تا 20 هزار عدد 170 تومان هر عدد15%
20 تا 50 هزار عدد160 تومان هر عدد20%
50 تا 100 هزار عدد 150 تومان هر عدد25%
بیشتر از 100 هزار عدد 140 تومان هر عدد30%

فرم سفارش

مدیر سایت
مدیر سایت
شروع به کار 1365 در رشته چاپ از سال 1385 شروع به طراحی وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.