لیبل کاغذی

10*30 میلیمتر

35تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول ۱۰ هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

12*25 میلیمتر

35تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول ۱۰ هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

15*34 میلیمتر

45تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول ۱۰ هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

15*45 میلیمتر

55تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 6 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

21*31 میلیمتر

45تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 6 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

20*40 میلیمتر

50تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 3 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

25*35 میلیمتر

45تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 3 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

30*35 میلیمتر

38تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 3 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

30*45 میلیمتر

40تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 3 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

34*51 میلیمتر

50تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 3 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

25*50 میلیمتر

60تومان

حداقل خرید این سایز ۱۰ هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 3 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

50*55 میلیمتر

95تومان

حداقل خرید این سایز 5 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 1 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

40*60 میلیمتر

90تومان

حداقل خرید این سایز 5 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 1 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

50*80 میلیمتر

100تومان

حداقل خرید این سایز 5 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 1 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

40*75 میلیمتر

120تومان

حداقل خرید این سایز 5 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 1 هزار عدد است.

 

لیبل کاغذی

50*100 میلیمتر

125تومان

حداقل خرید این سایز 1 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 500 عدد است.

 

لیبل کاغذی

100*100 میلیمتر

250تومان

حداقل خرید این سایز 1 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 500 عدد است.

 

لیبل کاغذی

95*125 میلیمتر

290تومان

حداقل خرید این سایز 1 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 500 عدد است.

 

لیبل کاغذی

100*150 میلیمتر

375تومان

حداقل خرید این سایز 1 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 400 عدد است.

 

لیبل کاغذی

100*200 میلیمتر

500تومان

حداقل خرید این سایز 1 هزار عدد است. تعداد برچسب در هر رول 300 عدد است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *