50 60
لیست قیمت هولوگرام عمومی
اسفند 20, 1402
فرم سفارش
فرم سفارش برچسب اموال چاپ رنگی
اسفند 20, 1402
50 60
لیست قیمت هولوگرام عمومی
اسفند 20, 1402
فرم سفارش
فرم سفارش برچسب اموال چاپ رنگی
اسفند 20, 1402

بروز رسانی لیست قیمت در بهار 1403 میباشد

لیست قیمت برچسب اموال چاپ یک رنگ مشکی

سایز 1/5*5 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد660 تومان هر عدد770 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
630 تومان هر عدد731 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد594 تومان هر عدد693 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد580 تومان هر عدد677 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددقیمت بگیریدقیمت بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددقیمت بگیریدقیمت بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددقیمت بگیریدقیمت بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2*5 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد700 تومان هر عدد820 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
665 تومان هر عدد780 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد630 تومان هر عدد738 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد616 تومان هر عدد722 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2*6 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد750 تومان هر عدد880 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
712 تومان هر عدد836 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد675 تومان هر عدد792 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد660 تومان هر عدد775 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2*4 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد700 تومان هر عدد820 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
665 تومان هر عدد780 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد630 تومان هر عدد738 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد616 تومان هر عدد722 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2/5*6 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد950 تومان هر عدد1/110 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
900 تومان هر عدد1/054 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد855 تومان هر عدد1000 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد836 تومان هر عدد977 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 3*5 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد950 تومان هر عدد1/110 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
900 تومان هر عدد1/054 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد855 تومان هر عدد1000 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد836 تومان هر عدد977 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 3*6 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد1050 تومان هر عدد1230 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
997 تومان هر عدد1168 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد945 تومان هر عدد1107 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد924 تومان هر عدد1082 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید

لیست قیمت برچسب اموال چاپ تمام رنگی

سایز 1/5*5 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد770 تومان هر عدد900 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
731 تومان هر عدد855 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد693 تومان هر عدد810 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد678 تومان هر عدد792 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددقیمت بگیریدقیمت بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددقیمت بگیریدقیمت بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددقیمت بگیریدقیمت بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2*5 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد800 تومان هر عدد936 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
760 تومان هر عدد890 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد720 تومان هر عدد825 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد704 تومان هر عدد824 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2*6 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد860 تومان هر عدد1000 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
817 تومان هر عدد950 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد774 تومان هر عدد900 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد757 تومان هر عدد880 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2*4 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد825 تومان هر عدد965 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
784 تومان هر عدد916 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد742 تومان هر عدد868 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد726 تومان هر عدد850 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 2/5*6 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد1045 تومان هر عدد1220 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
993 تومان هر عدد1160 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد940 تومان هر عدد1100 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد920 تومان هر عدد1074 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 3*5 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد1045 تومان هر عدد1220 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
993 تومان هر عدد1160 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد940 تومان هر عدد1100 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد920 تومان هر عدد1074 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید
سایز 3*6 سانت
تعدادبدون روکش سلفون
مبلغ هر عدد
با روکش سلفون
مبلغ هر عدد
تخفیف
هزار عدد تا 3هزار عدد1100 تومان هر عدد1290 تومان هر عدد0%
3 تا 5 هزار عدد
1045 تومان هر عدد1225 تومان هر عدد5%
5 تا 10 هزار عدد990 تومان هر عدد1160 تومان هر عدد10%
10 تا 20 هزار عدد968 تومان هر عدد1135 تومان هر عدد12%
20 تا 50 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
50 تا 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
بیشتر از 100 هزار عددتماس بگیریدتماس بگیرید؟%
برای سفارش اینجا کلیک کنید

فرم های سفارش برچسب اموال

فرم سفارش برچسب اموال یک رنگ مشکی
فرم سفارش برچسب اموال چاپ رنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo